Accessibility Tools

ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่image

image Attachment