Accessibility Tools

ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลางร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมท่านพินิจ สุเสารัจ อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลภาษีอากรกลาง image

image Attachment