ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

เจ้าหน้าที่ในศาลภาษีอากรกลางมอบกระเช้าอวยพรและขอพรจากผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง

image เอกสารแนบ