ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง มอบเงินสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ (นางสาวโสรดา รักชอบ)