Accessibility Tools

ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544image

image เอกสารแนบ