Accessibility Tools

ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และบุคลากรในศาลภาษีอากรกลางimage

image เอกสารแนบ