ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง