ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง