ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court

ส่วนช่วยอำนวยการ