ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
รองอธิบดีศาลภาษีอากรกลาง