ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง