ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
ส่วนบริหารจัดการคดี