ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง