Accessibility Tools

ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court

image

ศาลภาษีอากรกลาง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลภาษีอากรกลาง (จำนวน 13 กล้อง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) image

image เอกสารแนบ