ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

การดำเนินคดีภาษีอากรในส่วนภาษีเงินได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างศาลภาษีอากรกลางของไทยกับศาลภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา

image เอกสารแนบ